به روز رسانی هاست نیم دو سرور  شماره 11 و 14 ( کنترل پنل - نیم سرور ها - هاست نیم )
همچنین  در سایر سرور ها در روز های آینده طبق این الگو تعویض خواهد یافت
طبق اطلاعیه 60 روز گذشته


کنترل پنل :
از fsn-dc11.b50.site:2083 به fsn-dc11.o50.org:2083
از nl-dc14.b50.site:2083 به nl-dc14.o50.org:2083

نیم سرور ها 
از ns23.b50.site - ns24.b50.site به ns23.o50.org - ns24.o50.org
از ns26b50.site - ns25.b50.site به ns26.o50.org - ns25.o50.org 

هیچ مقاله ای پیدا نشد